1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en bestellingen bij Hart & Anders.  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Hart & Anders.. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de afnemer te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Hart & Anders erkend.

2. OVEREENKOMST EN LEVERING 
2.1 Een overeenkomst tussen Hart & Anders en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door Hart & Anders op haalbaarheid is beoordeeld en is geaccepteerd. 
2.2 Hart & Anders  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
2.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Bij gelijktijdige verkoop van een product via de webshop en de fysieke winkel is het product niet meer leverbaar. Hart & Anders zal de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en de bestelling annuleren.
2.4 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Hart & Anders bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.5  Aan de leveringsplicht van Hart & Anders zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Hart & Anders geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.6  Alle op de internetsite genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.7 Indien afnemer heeft aangegeven de bestelling zelf te willen afhalen in de winkel dient dit binnen vijf dagen te hebben plaatsgevonden, tenzij anders wordt overeengekomen.  

3. PRIJZEN
3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn vermeld in euro's. 
3.3 Tenzij anders vermeld is op alle transacties de margeregeling van toepassing. Dit betekent dat in de prijzen genoemd op de website, een bedrag voor niet aftrekbare BTW is opgenomen. 

4. ZICHTTERMIJN
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de bestelling binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelling is afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de bestelling niet aan Hart & Anders heeft teruggezonden is de koop een feit.
4.2 De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 8 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Hart & Anders.
4.3 De afnemer dient te bewijzen dat (een deel van) de bestelling tijdig is  teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de bestelling dient te geschieden in een deugelijke verpakking (inclusief alle toebehoren ). Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit Hart & Anders  er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de eventuele berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
4.5 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.6 Het retourrecht geldt niet voor bestellingen die volgens specificaties van de afnemer zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; 

5. GEVENSBEHEER
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Hart & Anders, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Hart & Anders. Hart & Anders  houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6. GARANTIE
6.1 Hart & Anders  garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals in redelijkheid zijn bedoeld, met dien verstande dat het hier om antieke of gebruikte spullen gaat. Gebruikssporen en slijtage zijn dan ook te verwachten en zijn dan ook verrekend in de prijs van de bestelling en geven geen recht op korting en/of prijsverlaging. 
6.2 De afnemer is verplicht de bestelling bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk per mail te melden aan Hart & Anders. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan Hart & Anders schriftelijk te worden gemeld.
6.3 Ingebruikname na constatering van een gebrek, beschadiging ontstaan na constatering van een gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van een gebrek, maakt dat de bestelling niet meer kan worden geretourneerd. 

6.4 Hart & Anders  zal naar haar keuze of de geleverde bestelling kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Hart & Anders en mitsdien het bedrag van een eventuele schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende (deel) bestelling.Iedere aansprakelijkheid van Hart & Anders voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 
6.5 Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Hart & Anders  in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde bestelling zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
C) de geleverde bestelling aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Hart & Anders;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
E)  Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
F)  Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);
G) Indien afnemer Hart & Anders niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;

7. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES
7.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Hart & Anders  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De producten kunnen voorafgaand aan de bestelling worden bezichtigd in de fysieke winkel van Hart & Anders.  

8. OVERMACHT
8.1 Hart & Anders is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid welke in redelijkheid niet tot het risico van Hart & Anders kan behoren, daaronder begrepen maar niet uitsluitend, vertraging bij of wanprestatie door  toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen.
8.3 In geval van overmacht heeft Hart & Anders het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hart & Anders gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien Hart & Anders bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

Copyright 2024 Hart & Anders - Powered by Lightspeed
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »